waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring biedt informatie over de Power BI Visual ‘ilionx ZorgControl KPI Gauge’ (hierna te noemen: 'de Software’) door ilionx ontwikkeld en aangeboden op de Azure Marketplace.

X Achtergrond

ilionx levert diensten en producten op het gebied van digital strategy, cloud applications, data&AI, hyperautomation en managed services. De werkzaamheden van ilionx zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring biedt informatie over de Power BI Visual ‘ilionx ZorgControl KPI Gauge’ (hierna te noemen: ‘de Software’) door ilionx ontwikkeld en aangeboden op de Azure Marketplace.

• ilionx ontvangt en verwerkt geen persoonsgegevens en gebruiksdata bij het gebruik van de Software.
• ilionx heeft geen toegang tot informatie en verzamelt geen informatie als de Software wordt gedownload en gebruikt.
• ilionx verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden die zij verkrijgt als onderdeel van de aanschaf van de Software, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene.
• Gegevens verzameld door Microsoft als onderdeel van de aanschaf van de Software vallen onder de privacyverklaring van Microsoft.

Compliance Office en functionaris gegevensbescherming

Wilt u meer informatie over hoe ilionx omgaat met persoonsgegevens dan kunt u ook terecht bij onze Compliance Office. U kunt ons hiervoor op de volgende manier bereiken:

ilionx Group B.V.
Van Deventerlaan 121
3528 AG Utrecht

Of per e-mail: privacyoffice@ilionx.com

Aanpassen privacy-statement

ilionx behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy-statement.

Laatste versie: 25 mei 2023

 

________

 

Privacy statement Power BI Visual ‘ilionx ZorgControl KPI Gauge’

ilionx provides services and products in the field of digital strategy, cloud applications, data&AI, hyperautomation and managed services. The activities of ilionx are in compliance with applicable laws and regulations regarding privacy and protection of personal data.

This privacy statement provides information about the Power BI Visual ‘ilionx ZorgControl KPI Gauge’ (hereinafter referred to as ’the Software’) developed by ilionx and offered on the Azure Marketplace.

• ilionx does not receive or process personal data and usage data when using the Software.
• ilionx does not access or collect information when the Software is downloaded and used.
• ilionx never provides personal data to third parties that it obtains as part of the purchase of the Software, without the express and written consent of the data subject.
• Data collected by Microsoft as part of the purchase of the Software is subject to Microsoft’s privacy policy.

Compliance Office and Data Protection Officer If you would like more information about how ilionx handles personal data you can also contact our Compliance Office. You can reach us in the following way:

ilionx Group B.V.
Van Deventerlaan 121
3528 AG Utrecht

Or by e-mail: privacyoffice@ilionx.com

Modification of privacy statement

ilionx reserves the right to modify this privacy statement. Any adjustments and / or changes in our services, may lead to changes in this privacy statement.

Latest version: 25 May 2023

Link gekopieërd