Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. ilionx staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ilionx niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Website disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van ilionx (hierna “de website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder ilionx wordt verstaan de gehele ilionx Group B.V.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan ilionx niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

ilionx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van ilionx. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan ilionx of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ilionx mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

ilionx draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. ilionx aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan ilionx verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ilionx aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Our partners
Nieuws

Passie voor IT. Passie voor sport!

Bij ilionx werken we met passie aan allerlei IT-projecten en oplossingen. Al dat denken, wisselen we graag...

Blog

Architectuur biedt ruimte

Bij ilionx vinden we het belangrijk om bij te houden wat er in ons vakgebied gebeurt. Daarom houden we...

Twitter

@ilionx: 5 juni a.s. gaat iCT (ilionx Cycling Team) een gezamenlijk oefenrondje fietsen v 50 km Zet'm op!